THỐNG KÊ NHẬP DỮ LIỆU TRƯỜNG THCS

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 13:52:46 13-07-2017

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Tên trường THCS/THPT Số lượng
1 400 Trường THCS Hòa An Phú Hòa 202
2 401 Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Phú Hòa 278
3 402 THCS Thị Trấn Phú Hòa Phú Hòa 202
4 403 Trường THCS Hòa Định Tây Phú Hòa 126
5 404 Trường THCS Hòa Hội Phú Hòa 56
6 405 Trường THCS Lương Văn Chánh Phú Hòa 267
7 406 Trường THCS Trần Hào Phú Hòa 136
8 407 Trường THCS Hòa Quang Phú Hòa 139
1406