THỐNG KÊ HỌC SINH THCS ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2018-2019

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 14:33:51 06-07-2018

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Tổng Chỉ tiêu Dự tuyển Đăng ký NV1 Đăng ký NV2
1 4402 Trường THPT Trần Suyền 488 383 385 529
2 4400 Trường THPT Trần Bình Trọng 396 244 245 674
3 4401 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 532 699 729 1
4 9900 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 315 787 787
1731 2113 2146 1204

THỐNG KÊ LỚP CHUYÊN

Lớp chuyên Số lượng
+VẬT LÝ 100 hồ sơ
+TIN HỌC THI TOÁN 15 hồ sơ
+TOÁN 169 hồ sơ
+TIN HỌC 37 hồ sơ
+TIẾNG ANH 196 hồ sơ
+SINH HỌC 63 hồ sơ
+NGỮ VĂN 95 hồ sơ
+HÓA HỌC 112 hồ sơ
787 hồ sơ